Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Každý jeden z nás rybárov si pod pojmom ochrana životného prostredia predstaví niečo iné. Nech už je to čokoľvek čo pomáha k zlepšeniu životných podmienok všetkých druhov živočíchov a rastlín v okolí rybárskych revírov, každá naša aktivita si zaslúži naše uznanie. Človek by sa mal správať vo voľnej krajine tak, ako keby bol doma vo svojej záhrade. 

Základným predpokladom kvalitnej starostlivosti o životné prostredie je poznanie legislatívneho rámca ochrany prírody na Slovensku. Táto problematika je pomerne zložitá nakoľko sa stretávame s veľkým množstvom ustanovení, ktoré limitujú našu činnosť pri výkone rybárskeho práva alebo pri hospodárskom chove rýb. Platí ale známa zásada, že neznalosť zákona neospravedlňuje. A preto by sme mali na to myslieť aby nám ustanovenia zákona o ochrane prírody a tiež podľa zákona o vodách. 

Máme preto záujem informovať čitateľov našich stránok o legislatívnych zmenách v zákonoch, prinášať niektoré návody na zlepšenie životného prostredia so zameraním na vodný ekosystém. Veľa z nás rybárov robí veľa úžasných pozitívnych činností už teraz. A našou snahou je vytvoriť spôsob ako nás spoločne spojiť v prospech dobrých vecí. 

Našu snahu chceme zamerať najmä týmto smerom:

1) Propagovať akcie zamerané na ochranu vôd, rýb a životného prostredia.

2) Prostredníctvom sociálnych sietí šíriť pozitívne príklady z ochrany životného prostredia zo života nás rybárov. 

3) Aktívne bojovať proti negatívnym vplyvom pôsobiacim na vodný ekosystém.

Na záver tohto bloku mi dovoľte upriamiť Vašu pozornosť už teraz na prvé číslo elektronického časopisu "Rybárstvo na Slovensku", ktoré prináša okrem rybárskych príspevkov aj pohľad na ochranu vôd a životného prostredia. 

V prvom čísle to je aktuálna téma o vodnom plánovaní a Rámcovej smernici o vode.