Rybárstvo a ichtyológia

V oblasti rybárstva Vám ponúkame :


CHOV RÝB - komplexné poradenské služby v oblasti chovu rýb od podnikateľského zámeru, poradenstvo v oblasti získania finančných mechanizmov pre vybudovanie prevádzky, pomoc pri získaní územného a stavebného povolenia a tiež spoluprácu pri povinných hodnoteniach projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a podľa zákona o vodách.

Zabezpečujeme dozor pri samotnej realizácii výstavby rybochovného zariadenia, zabehnutie chovu, vrátane zabezpečenia potrebných násad ako aj pri odbyte vyprodukovaných rýb.

Poskytujeme službu odborného garanta chovu.

ŠKODY NA RYBÁCH - zabezpečujeme odbornú pomoc pri nárokovaní si vzniknutých škôd na rybách spôsobených rybožravými predátormi a to v hospodárskom chove rýb ale aj na chovných rybárskych revíroch SRZ. Sme nápomocní od samotného vzniku škody, jej zdokumentovanie, splnenie si všetkých povinností poškodenej strany v súlade s platnou legislatívou až po uplatnenie si nároku na vzniknutú škodu. Splnenie si týchto povinností je základným predpokladom pre riadny priebeh konania o náhrade škody až po jej vyplatenie. Zabezpečujeme dozorovanie celého procesu až po vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty uhynutých a poškodených rýb pre vyčíslenie vzniknutej škody, ako dôležitú súčasť a prílohu k žiadosti o náhradu takto vzniknutej škody. 

Pri hromadných úhynoch rýb na rybárskych revíroch SRZ zabezpečujeme prvotné šetrenie a spracovanie požadovaných podkladových materiálov pre vyšetrenie takéhoto úhynu, realizujeme ichtyologické prieskumy zamerané na zistenie rozsahu vzniknutej škody a pre vypracovanie znaleckého posudku na vyčíslenie vzniknutej škody na rybách a zároveň prípadne aj na odhad vzniknutej škody na životnom prostredí. Vieme pomôcť aj pri mimosúdnom vymáhaní škôd s potvrdeným pôvodcom škody.

Poskytujeme informácie pre lepšie zorientovanie sa v oblasti rybárskej legislatívy na Slovensku, taktiež základné informácie o možnosti športového rybolovu na Slovensku, informácie o chránených druhoch rýb, druhoch zaradených do Sústavy Natura 2000 ako aj o inváznych druhoch rýb na území Slovensku.


V prípade požiadavky užívateľov rybárskych revírov alebo chovateľov rýb vieme zabezpečiť kontakty s dodávateľmi či odberateľmi požadovaných násadových rýb.  

Poskytujeme poradenstvo aj pri podnikaní na ostatných vodných podľa paragrafu 33 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve. 


V oblasti finančnej pomoci vieme pripraviť finančnú analýzu potrieb pre začínajúcich chovateľov rýb. Pomáhame pri spracúvaní projektov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020, vypracúvame projekty z Environmentálneho fondu SR, vieme pomôcť pri projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, čistotu vôd a prevenciu vzniku škôd v životnom prostredí.

Ichtyológia a obhospodarovanie voľných vôd 

Spolupracujeme s vedeckými inštitúciami na území Slovenska a Českej republiky. 

Zúčastňujeme sa odborných seminárov a vedeckých konferencií zameraných na problematiku rybárstva a ichtyológie. 

V rámci publikačnej činnosti prinášame aktuálne poznatky zo všetkých oblastí rybárstva.  

Sme členmi Slovenskej ichtyologickej spoločnosti a úzko spolupracujeme so Združením chovateľov rýb na Slovensku. 


Vykonávame pravidelný monitoring vybraných úsekov vodných tokov. Zabezpečujeme ichtyologické prieskumy zamerané na stav ichtyofauny v rybárskych revíroch všetkých typov vôd. 

V oblasti prevencie vzniku škôd na rybách zabezpečujeme analýzu rizík konkrétneho rybárskeho revíri, kontrolu dodržiavania podmienok vydaných vodoprávnych rozhodnutí, ktoré môžu mať negatívny dopad na ichtyofaunu rybárskych revírov.