Znalecká činnosť

Poskytujeme nasledovné                                  znalecké úkony 

Foto: Peter Bienek, ďakujeme
Foto: Peter Bienek, ďakujeme

Osobne zabezpečujeme vypracovanie znaleckých posudkov, odborných stanovísk a odborných vyjadrení k problémom v rybárstve a v ochrane životného prostredia.

ODBOR VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

         - odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo


ODBOR OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

          - odvetvie Odhad škôd v životnom prostredí

          - odvetvie Čistota vôd

ÚVOD do problematiky znaleckej činnosti

Znalecká činnosť sa riadi zákonom č.382/2004 Z.z o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľov.

Jedná sa o špecializovanú činnosť vykonávanú v súlade s ustanoveniami zákona osobou vystupujúcou ako znalec (v minulosti "súdny znalec"). Znaleckou činnosťou sa rozumie hlavne vypracovanie znaleckého úkonu ako napr. znaleckého posudku, odborného vyjadrenia či stanoviska.

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.  Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Odkaz na zoznam znalcov je : https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec


Znalci sú v zozname zoradení v rámci jednotlivých odborov a podľa odvetví (Prílohe č. 1 vyhlášky    č. 228/2018 Z. z.). Zoznam odborov a odvetví je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801

Každý kto vyhľadáva znalca pre vypracovanie znaleckého úkonu musí vedieť jeho meno alebo odvetvie, v ktorom by znalecký úkon mal byť vypracovaný. Ako príklad uvádzam odkaz na svoj výpis zo stránky ministerstva - Ing. Tibor Krajč, PhD. https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/znalec/znalec_13872


OBLASTI ZNALECKEJ ČINNOSTI KTORÉ PONÚKAME :
Odbor Vodné hospodárstvo - Odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo
Hodnotenie vysádzania, chovu rýb, ochrany rýb a rybolovu v súlade s legislatívou, environmentálnymi požiadavkami a podmienkami udržateľného využívania krajiny. Hodnotenie chovu rýb v rôznych chovných technológiách v rybníkoch, jazerách, vodných nádržiach, tečúcich a stojatých vodách. Hodnotenie činností založených na intenzívnom využívaní prirodzených alebo zámerným chovom a ochranou vytvorených zásob vodných organizmov, najmä rýb.

Hromadné úhyny rýb, škody na rybách spôsobené rybožravými predátormi, vyčíslenie hodnoty rýb v rybárskych revíroch a hodnota poškodených rýb, tvoria v dnešnej dobe najvýznamnejší podiel znaleckej činnosti v odvetví Rybárstvo a rybnikárstvo.
Hromadné úhyny rýb, škody na rybách spôsobené rybožravými predátormi, vyčíslenie hodnoty rýb v rybárskych revíroch a hodnota poškodených rýb, tvoria v dnešnej dobe najvýznamnejší podiel znaleckej činnosti v odvetví Rybárstvo a rybnikárstvo.

                Chcem objednať vypracovanie znaleckého posudku / chcem sa dozvedieť viac

Jeden znalec môže byť zapísaný aj pre viac odborov a teda aj pre viac odvetví. Základným pravidlom je, že znalec môže vypracovať znalecký úkon len v odbore a len pre odvetvie, v ktorom je zapísaný!

ODBOR OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - zahŕňa celý komplex životného prostredia tvoreného prírodným prostredím, jednotlivými zložkami životného prostredia, ako aj činnosťami v pôsobnosti ochrany životného prostredia. Zahŕňa ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v zmysle ustanovení zákona o ochrane životného prostredia v znení neskorších predpisov, ako aj zákonov upravujúcich ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia - voda, pôda, horniny, ovzdušie vrátane niektorých činností súvisiacich s ochranou životného prostredia, odpady a príslušných medzinárodných dohovorov.


Odvetvie "Čistota vôd" - význam, funkcie, vlastnosti a zloženie vody. Rozdelenie a charakteristika vôd v prírode. Znečisťovanie vodných zdrojov. Príčiny a dôsledky eutrofizácie vôd. Samočistiaca schopnosť vôd a spôsoby čistenia odpadových vôd. Ochrana vodných zdrojov. Ciele a princípy revitalizácie vodných tokov. Vplyv technických zásahov v koryte toku na aquatické prostredie. Základné typy revitalizácie vodných tokov. Podklady na návrh revitalizácie. Zásady návrhu revitalizácie. Opatrenia na podporu samočistiacich procesov. Situovanie a dimenzovanie revitalizačných objektov. Určovanie kvality bioty pomocou bioindikátorov. Hodnotenie biologickej, chemickej a fyzikálnej kvality vôd v zmysle platnej legislatívy.
Odkaliská sú potenciálnym zdrojom znečistenia a zároveň tak rizikom pre zdravé životné prostredie
Odkaliská sú potenciálnym zdrojom znečistenia a zároveň tak rizikom pre zdravé životné prostredie


Odvetvie "Odhad škôd v životnom prostredí" - jedná sa o hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Proces posudzovania a výklad jednotlivých krokov posudzovania, hodnotenie návrhov zásadných rozvojových koncepcií, časová nadväznosť a postupnosť. Metodické postupy pri posudzovaní v odboroch činností: poľnohospodárstvo, priemysel, urbanizmus a územné plánovanie, vodné hospodárstvo, environmentalistika, doprava, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana zdravia, environmentálna ekonómia, biotické aj abiotické zložky životného prostredia a hodnotenie škôd v nich.