Odborná spôsobilosť

V rámci ďalších špecializovaných činností, ktoré poskytujeme sú služby vykonávané na základe získaných oprávnení podľa niektorých legislatívnych predpisov platných na území SR.  Jedná sa       o nasledovné špecializované služby: 

1. Odborný Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie

2. Ichtyologické služby - ichtyológ

3. Činnosť vodohospodára

4. Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody 

    1. Odborný Technicko-bezpečnostný dohľad       nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie

         podľa § 56 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

V oblasti ochrany vodných stavieb zabezpečujeme odborný   Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami.

Odborný Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, života ľudí a majetku najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jej uskutočnenia alebo zmeny a počas prevádzky vodnej stavby až do jej uvedenia do neškodného stavu.

Z hľadiska odborného technicko-bezpečnostného dohľadu sa vodné stavby rozdeľujú do I. až IV. kategórie podľa bodového systému, ktorý zohľadňuje význam vodnej stavby, riziko možného ohrozenia ľudských životov a škôd na majetku v priľahlom území a nebezpečenstvo vzniku porúch na vodnej stavbe. Evidenciu vodných stavieb zaradených do kategórií vedie ministerstvo prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu poverená (Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava). Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu, ak je objem takto vzdutej alebo zadržiavanej vody alebo zadržiavaného kalu pri odkaliskách väčší ako 1 000 m3, alebo rozdiel medzi maximálnou možnou hladinou a terénom na vzdušnej päte vodnej stavby je väčší ako 1,0 m, alebo ak ide o ochranné hrádze prietok Q100 je väčší ako 10 m3.s-1. Takýmito vodnými stavbami sú najmä priehrady, vodné nádrže, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, čerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj súčasti stavieb, ktoré sú určené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd.

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad je povinný zabezpečiť na svoj náklad vlastník, prípadne stavebník vodnej stavby. Pri vykonávaní odborného technicko-bezpečnostného dohľadu je vlastník vodnej stavby alebo stavebník vodnej stavby bezodkladne povinný:

a) určiť a ohlásiť orgánu štátnej vodnej správy odborne spôsobilú osobu, prostredníctvom ktorej sa odborný technicko-bezpečnostný dohľad vykonáva,

b) informovať o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe orgán štátnej vodnej správy,

c) informovať o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe aj ministerstvom poverenú štátnu organizáciu, ktorá vedie evidenciu podľa odseku 3, ak ide o vodné stavby zaradené do kategórií vodných stavieb pre výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu,

d) prizvať orgán štátnej vodnej správy na prehliadku vodnej stavby, ktorá sa pri vodných stavbách zaradených do I. kategórie vykonáva najmenej raz ročne, pri vodných stavbách zaradených do II. kategórie raz za dva roky a pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie raz za štyri roky,

e) zaslať dokumenty o výsledkoch odborného technicko-bezpečnostného dohľadu podľa § 81 ods. 2 písm. h) orgánu štátnej vodnej správy, ktorý vykoná technicko-bezpečnostný dozor.

2. Ichtyologické služby

odborne spôsobilá osoba - ichtyológ podľa § 4 ods.4 vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

Jedná sa o novú oblasť činností na území Slovenska, ktorá je zameraná na spoluprácu pri optimalizácií technických podmienok pri projektovaní a výstavbe rybovodov na našich riekach.

V posledných rokoch sme boli svedkami výstavby väčšieho množstva malých vodných elektrární, pričom sa výstavbe rybovodov pri týchto vodných stavbách venovala malá pozornosť. Výsledkom tohto postupu je, že veľké množstvo rybovodov nespĺňa základné predpoklady na požadovanú účinnosť, tzn. že funkčnosť rybovodov nie je dostatočná.

Zároveň ne existujúcich migračných bariérach sa budujú rybovody alebo sa spriechodňujú prostredníctvom rôznych opatrení na zlepšenie migračnej priechodnosti týchto bariér.

Cieľom nami poskytovaných služieb je na základe aktuálnych znalostí a praktických skúseností analyzovať najvýznamnejšie negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú funkčnosť rybovodov a následne navrhnúť riešenie pre pre zlepšenie súčasného stavu. Pri budovaní nových rybovodov vieme poskytnúť súčinnosť projektantom a to aj počas výstavby rybovodu svojou prítomnosťou a poznatkami prispieť k tomu aby sa budovali rybovody na Slovensku podľa možností s čo najvyššou účinnosťou, tzn. z funkčnosťou aspoň na úrovni 50 % z označených rýb pod prekážkou.

Súčasťou služby je aj činnosť zameraná na overovanie funkčnosti a účinnosti na základe stanovených a doporučených metód monitoringu.

Ichtyologický prieskum
Ichtyologický prieskum

3. Činnosť vodohospodára

podľa § 70 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

V oblasti ochrany vôd zabezpečujeme pre subjekty podľa § 70 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) Činnosť vodohospodára.

§ 70 zákona Vodohospodár

(1) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúšťajú odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v množstve väčšom ako 400 m3 na deň, alebo zaobchádzajú so znečisťujúcimi látkami v množstve uvedenom v § 39 ods. 4 zákona, sú povinní ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady na jej výkon.

Dôležité upozornenie pre rybársku prax: Požadovanou kvalifikáciou vodohospodára pri využívaní vodnej stavby výlučne na chov rýb je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na chov rýb.

Povinnosťou vodohospodára je najmä:

a) sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,

b) viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej ním určenej osobe a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

c) požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhovať opatrenia zamerané na znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd,

d) oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,

e) vyjadrovať sa k plánom zmeny výroby a k projektovej dokumentácii stavieb pri zmenách stavieb a prevádzkarní, ktoré môžu ovplyvniť osobitné užívanie vôd a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

4. Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody 

               podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny                         v znení neskorších predpisov 

Jedná sa o vypracovanie dokumentácie pre jednotlivé chránené územia a druhy podľa konktrétnych požiadaviek zadávateľa.

Našu pozornosť venujeme prevažne vodným biotopom s cieleným zameraním na ryby a akvatické organizmy. 

Jedná sa o nasledovnú dokumentáciu ochrany prírody:

1. programy starostlivosti o územia medzinárodného významu

2. programy starostlivosti o druhy živočíchov

3. programy záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov

4. programy starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených území

5. program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

6. národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých  a ohrozených druhov živočíchov

7. návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

CHCEM SA OPÝTAŤ?